Положення про порядок надання академічної відпустки та повторного навчання

Додаток 2                        

«ЗАТВЕРДЖУЮ»                 

Ректор ДНМУ, чл.-кор. НАМНУ, професор

_______________________Ю.В. Думанський

Наказ по ДНМУ від 14.01.2015 р., № 5/6-ст_

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ ТА ПОВТОРНОГО НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М.ГОРЬКОГО

1. Загальні положення

Цим Положенням визначено порядок надання академічної відпустки та повторного навчання, переведення, поновлення та відрахування студентів відповідно до Положення про організацію навчального процесу в ДНМУ ім. М.Горького.

Положення розроблено на підставі:

​ Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»;

​ Указів Президента від 16.06.95 № 451/95, від 27.01.99 № 70/99, від 28.01.2000 № 109/2000, від 01.08.2000 № 943/2000 «Положення про національний заклад (установу) України».

​ Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1074 «Положення про державний вищий заклад освіти»;

​ Наказів Міністерства освіти і науки України:

- від 02.06.1993 № 161 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»;

- від 15.07.1996 № 245 «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»;

​ Наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 № 191/153 «Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти»;

​  Статуту ДНМУ ім. М.Горького;

​ Положення про організацію навчального процесу в ДНМУ ім. М.Горького;

​ Положення про атестацію студентів та семестровий контроль.

2. Надання академічної відпустки та повторного навчання

2.1. Студент може взяти перерву в навчанні (академічну відпустку, повторний курс) згідно з порядком надання академічної відпустки та повторного курсу, зазначеним у «Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» (наказ МОН та МОЗ України від 06.06. 1996 № 191/153).

Випадки, не передбачені даним Положенням, особливі обставини та ситуації на підставі заяви студента й обґрунтованого подання декана розглядає та вирішує ректор університету. Рішення ректора є остаточним.

2.2. Академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені:

- гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування;

- загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр);

- анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.

Академічна відпустка також може надаватися студенту на час навчання або стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав (за умови наявності відповідним чином оформленого запрошення приймаючої сторони) або у зв'язку з призовом студента денної форми навчання на строкову військову службу в разі втрати права на відстрочку від неї.

Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), як правило, студентської поліклініки. За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

Студенти, які не скаржились на стан здоров'я до початку екзаменаційної сесії та отримали під час екзаменів незадовільні оцінки, вважаються невстигаючими та не мають права на академічну відпустку.

Максимальна тривалість академічної відпустки становить один рік. У разі необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік.

Надання академічної відпустки на час навчання або стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав та академічної відпустки за медичними показаннями оформляється відповідним наказом ректора. У наказі зазначаються підстави надання відпустки та її термін.

Допуск до навчання студентів, які перебували в академічній відпустці за медичними показаннями, здійснюється наказом ректора університету на підставі заяви студента та висновку лікарсько-консультативної комісії про стан здоров'я.

Допуск до навчання студентів, які перебували в академічній відпустці на час навчання або стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав, здійснюється наказом ректора на підставі заяви студента та подання декана факультету.

Допуск до навчання студентів, які перебували в академічній відпустці у зв'язку з проходженням строкової військової служби, здійснюється наказом ректора на підставі заяви студента, подання декана факультету та документа про закінчення ним строкової військової служби.

Заява студента та відповідні документи подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.

Студенти, які не подали документи в установлений термін, відраховуються з вищого навчального закладу як такі, що не приступили до навчання в установлений термін.

2.3. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, надаються відповідно до чинного законодавства.

2.4. Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин:

- через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр);

- довгострокові службові відрядження (понад один місяць за семестр);

- складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо.

Не користуються правом повторного навчання студенти першого курсу.

За весь період навчання студент може скористатися правом повторного навчання не більш як два рази.

Повторне навчання через службові відрядження можуть отримати лише студенти, які навчаються без відриву від виробництва і працюють за обраним фахом, що засвідчується довідкою з місця роботи.

Повторне навчання встановлюється ректором за поданням декана факультету та за заявою студента до початку відповідного семестру і оформляється відповідним наказом.

Повторне навчання здійснюється з початку того семестру, навчальний план якого студент не виконав.

Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути зараховані дисципліни, з яких за результатами семестрового контролю вони мали позитивну оцінку.

Студентам, які навчалися за кошти державного бюджету, призначається стипендія (за результатами останнього семестрового контролю) за рахунок бюджетного фінансування з часу поновлення на навчання до підведення підсумків чергової екзаменаційної сесії.

Перебування студентів, яким надано академічну відпустку або які залишені на повторне навчання, у гуртожитку студмістечка регламентується «Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка ДНМУ ім. М.Горького».

Призначення та виплата грошової допомоги студентам, які перебувають в академічній відпустці або залишені на повторне навчання, здійснюється відповідно до «Положення про стипендіальне забезпечення студентів».

3. Переведення студентів на наступний курс

3.1. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, спеціаліст і магістр, на наступний курс (на наступний рік навчання) здійснюється наказом ректора університету за поданням керівників структурних підрозділів (директора коледжу, деканів), на яких навчаються студенти за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями. У заліковій книжці студента та навчальній картці студента робиться запис «Переведено на ....... курс навчання. Наказ від…….......... № ................», який підтверджується підписом декана та печаткою факультету.

На наступний курс (рік навчання) переводяться студенти, які повністю виконали навчальний план поточного навчального року і склали всі передбачені навчальним планом модульні контролі, підсумкові модульні контролі, іспити та заліки.

Датою переведення є наступний день після завершення, згідно затвердженого графіку навчального процесу, виконання студентами всіх видів навчального навантаження студента (теоретичне навчання, самостійна робота, екзаменаційна сесія, навчальні та виробничі практики), запланованих на відповідний рік (курс), але не може бути більш пізньою ніж дата початку нового навчального року.

3.2. Проект наказу про переведення (окремо за денною і заочною формами навчання) подається керівником структурного підрозділу (коледжу, факультету) не пізніше ніж через 5 днів після завершення терміну виконання останнього з передбачених навчальним планом на відповідний рік виду навчального навантаження студента (екзаменаційна сесія, навчальна та/або виробнича практика).

3.3. Студентам, які на момент закінчення терміну останньої екзаменаційної сесії (на момент завершення терміну проходження практики) мають академічну заборгованість, розпорядженням керівника структурного підрозділу встановлюється термін її ліквідації, як правило – до початку нового навчального року.

За наявності об’єктивних (поважних) документально підтверджених підстав (за медичними показаннями, у зв’язку із проходженням стажування тощо) наказом по Університету студенту може бути встановлений інший термін ліквідації академічної заборгованості, але, як правило, не пізніш як упродовж 3-х тижнів після початку нового навчального року.

Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання академічної відпустки або повторного курсу навчання.

3.4. Переведення на наступний курс студентів, які мали академічну заборгованість за результатами останньої сесії, і ліквідували її у встановлений термін, здійснюється не пізніше як з дня початку нового навчального року, а відповідний проект перевідного розпорядження подається керівником структурного підрозділу на підписання упродовж не більш як 5-ти днів від дати переведення.

4. Відрахування студента з університету

4.1. Підставами для відрахування студента з університету є:

• завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

• власне бажання;

• переведення до іншого навчального закладу;

• невиконання навчального плану;

• порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

• грубе порушення встановлених Правил внутрішнього розпорядку ДНМУ ім. М.Горького (за згодою органу студентського самоврядування);

• скоєння аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі (за згодою органу студентського самоврядування);

• інші випадки, передбачені законами України.

4.2. Під невиконанням навчального плану слід вважати:

- якщо студент 1-го курсу не з'явився на заняття протягом 10-ти днів від початку занять у першому навчальному семестрі та не сповістив деканат про наявність поважної причини для цього;

- якщо академічна заборгованість (без поважних причин) студента у поточному навчальному семестрі складає 120 годин і більше (на початок наступного семестру);

- невиконання без поважних причин навчального плану протягом семестру у разі не допуску до семестрового контролю (заліків та екзаменів) з трьох і більше навчальних дисциплін або невиконання ним індивідуального навчального плану – незарахування результатів семестрових контролів 3-х кредитних модулів;

- отримання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;

- отримання незадовільної оцінки з однієї дисципліни після трьох спроб складання модульного контролю, екзамену, заліку;

- якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін (про відсутності поважної причини);

- якщо студент виконав навчальний план, але не пройшов державної атестації (у випадку отримання незадовільної оцінки при державній атестації або неявки на державну атестацію без поважних причин).

4.3. Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлені терміни, відраховуються з Університету. Проект наказу про відрахування подається керівником структурного підрозділу на підпис ректору відразу після закінчення визначеного терміну складання академічної заборгованості.

4.4. Якщо з об’єктивних (поважних) причин (за медичними показаннями, у зв’язку із проходженням стажування тощо) студент не може ліквідувати академічну заборгованість упродовж 3-х тижнів від початку навчального року, йому, за наявності відповідних підстав, рішенням ректора, може бути надане право на повторне навчання, або академічна відпустка.

4.5. Відрахування студента здійснюється, як правило, за його заявою. Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням декана/директора факультету/коледжу.

Відрахування неповнолітніх студентів (які не досягли 18 років) здійснюється за погодженням зі Службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади за місцем реєстрації студента.

4.6. Особам, відрахованим з університету, деканат/дирекція коледжу видає академічну довідку встановленої форми, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і набрану кількість кредитів ЄКТС та оригінал документів про попередню освіту, який зберігався в особовій справі студента.

До особової справи студента вкладаються:

- копія академічної довідки, підписаної керівництвом вищого закладу освіти і скріпленої гербовою печаткою,

- копії документів про попередню освіту та результати ЗНО;

- завірена деканом залікова книжка,

- студентський квиток і скріплена печаткою за підписом декана/директора навчальна картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану.

Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр.

При заповненні академічної довідки студентам, які навчались без відриву від виробництва, в графі "Кількість годин за навчальним планом" ставиться кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми навчання.

Студенту, який навчався в декількох вищих закладах освіти, видається академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в цих закладах освіти. В цьому випадку до академічної довідки перед переліком предметів, складених у вищому закладі освіти, який видає довідку, вносяться предмети, складені в інших вищих закладах освіти та вказується назва цих закладів освіти.

До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу вищого закладу освіти і не складали екзамени і заліки видається академічна довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

Студенту, який поновлений у вищому закладі освіти, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими предметами з відповідними оцінками, одержаними в іншому навчальному закладі. Перезарахування предметів здійснює декан факультету/директором коледжу.

До особової справи студента (переведеного з іншого вищого закладу освіти або поновленого) вкладаються: виписка з наказу про зарахування, заява, академічна довідка; документи про попередню освіту та результати ЗНО.

Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої заносяться такі дані:

- порядковий реєстраційний номер;

- прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку;

- номер академічної довідки;

- дата видачі;

- підпис особи, яка одержала довідку;

- підстава видачі академічної довідки.

4.7. Студент, який не пройшов державної атестації, допускається до наступної державної атестації протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

4.8. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку.

Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними закладами.

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

4.9. Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу вищого навчального закладу.

5. Переведення і поновлення студентів

5.1. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.

5.2. Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка молодших спеціалістів, на іншу, або з однієї форми навчання на іншу в межах університету здійснює ректор.

5.3. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

5.4. Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута у вищому закладі освіти протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

5.5. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

5.6. Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних вищих закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.

Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення в даному чи іншому вищому закладі освіти на конкурсній основі і за умови згоди замовників.

5.7. Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому закладі освіти, можуть бути переведені до державних вищих закладів освіти на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі (п. 5.6)

5.8. Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом переведення до державних вищих закладів освіти.

5.9. При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, установа), або тристоронніх (студент, заклад освіти і підприємство, організація, установа) переведення студентів з одного напрямку підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, форми на іншу, або з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод, з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.10. Переведення студентів на перший курс вищих закладів освітизабороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись міністерствами або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні вищі заклади освіти.

5.11. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я ректора (директора) вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись.

5.12. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

5.13. Ректор вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит.

У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

5.14. Ректор вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

5.15. Поновлення до складу студентів здійснюється ректором вищого закладу освіти незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

5.16. Академічна різниця не може перевищувати 8-ми кредитів. Перелік цих дисциплін включається до індивідуального навчального плану студента на поточний семестр.

Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється ректором вищого закладу освіти. Ліквідація академічної різниці здійснюється, протягом семестру за індивідуальним планом узгодженим з відповідними кафедрами та затвердженим деканом.

5.17. Поновлення студентів на перший курс забороняється. Студенти, які були відраховані з першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс за умови ліквідації ними академічної різниці до початку навчальних занять.

За умови виключних обставин ректор університету має право поновити на другий курс студента, який був відрахований з першого курсу, якщо академічна заборгованість (різниця) складає не більше двох навчальних дисциплін (не зданих 2-х ПМК), передбачених навчальним планом, та за умови її ліквідації до початку навчальних занять.

5.18. Студенту, поновленому в університеті або переведеному з іншого навчального закладу, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними предметами та відповідними оцінками, завіреними підписом декана.

5.19. При переведенні і поновленні на навчання студента може бути виявлено академічне розходження між навчальним планом, за яким він планує навчатись, і навчальним планом, за яким він навчався раніше. Ці розходження можуть бути як у вигляді академічної розбіжності з дисципліни, так і у вигляді академічної різниці, що в цілому складає академічну заборгованість студента.

Крім цього може мати місце ситуація, коли студент в попередньому навчальному закладі атестований з деяких дисциплін, які вивчаються в поточному семестрі в університеті, до якого студент перевівся чи поновився. У цьому разі виникає необхідність перезарахування раніше вивчених дисциплін.

Перезарахування результатів раніше складених студентом дисциплін (модулів) згідно з індивідуальним навчальним планом здійснює декан факультету, шляхом їх порівняння (відповідність змісту дисципліни ОПП, загальний обсяг в годинах та кредитах ЄКТС, призначених дисципліні, форми підсумкового контролю) і за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін. Перезарахування дисциплін здійснюється на підставі академічної довідки або додатку до документа про вищу освіту, виданого акредитованим вищим навчальним закладом.

Академічне розходження встановлює декан факультету, порівнюючи навчальні плани, за якими студент навчався раніше і має навчатись в університеті. Дисципліни, які на момент переведення (поновлення) студента не вивчались ним повністю, становлять академічну різницю. Академічна розбіжність з дисципліни це:

- різниця за обсягом (кількість навчальних годин менша 75% від університетської);

- форма підсумкового контролю (залік – замість іспиту, звичайний залік – замість диференційованого);

- за змістом між дисципліною, з якої особа атестована раніше, і відповідною їй дисципліною чинного в університеті навчального плану.

Порядок ліквідації академічної розбіжності вирішує завідувач відповідної кафедри. Зміна назви дисципліни без зміни обсягу, форми підсумкового контролю і змісту за наявності мотивованого висновку відповідної кафедри академічним розходженням не вважається.

Якщо дисципліна, виведена студенту як академічна різниця, то вона заноситься до індивідуального навчального плану студента на відповідний семестр зі встановленням термінів її ліквідації.

Студент отримує завдання (опис дисципліни) на відповідній кафедрі, вивчає дисципліну за індивідуальним графіком з опрацюванням усіх видів навчальних занять, передбачених робочою програмою дисципліни, під керівництвом викладача, який веде цю дисципліну і призначений завідувачем кафедри. Підсумковий семестровий контроль приймає викладач призначений завідувачем кафедри за направленням деканату.

Перезарахування дисциплін може здійснюватись за такими варіантами:

- одноосібне рішення декана факультету;

- рішення декана факультету на підставі висновку експертної комісії (завідувача) відповідної кафедри;

- рішення декана факультету на підставі додаткової атестації студента відповідною кафедрою за окремими темами (після ліквідації академрозбіжності).

Одноосібне рішення декана факультету про перезарахування дисципліни може бути прийняте за таких умов:

- назви дисциплін збігаються повністю або мають несуттєву стилістичну відмінність;

- загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС), відведений на вивчення нормативної дисципліни в попередньому навчальному закладі, не менший 75% обсягу дисципліни, передбаченої навчальним планом університету;

- оцінка за дисципліну виставлена за шкалою, що має не меншу кількість градацій, ніж передбачена в університеті шкалою оцінювання підсумкового контролю.

Граничний термін ліквідації академічної різниці, встановлюється в наказі ректора або розпорядженням проректора з науково-педагогічної роботи.

Особа, яка не ліквідувала академічну різницю у визначений термін підлягають відрахуванню з університету.

Експертна комісія формується у випадках, коли є певні підстави для перезарахування дисципліни, але одноосібне рішення деканом не прийнято. Експертна комісія формується у складі двох осіб: завідувача кафедри, до сфери відповідальності якої відноситься дисципліна, та одного з викладачів, який викладає ту саму або споріднену дисципліну. Експертна комісія формується деканом факультету.

Експертна комісія розглядає заяву-направлення студента, вивчає його документи про раніше здобуту освіту, при необхідності проводить співбесіду зі студентом з метою уточнення змісту вивченої в попередньому навчальному закладі дисципліни, яку потрібно перезарахувати. Направлення має містити змістовне викладення обставин, які вказують на можливість перезарахування дисципліни (статус навчального закладу, зміст дисципліни за темами, агрегування або дезагрегування дисциплін, обсяг аудиторних годин з дисципліни, результати навчання і особливості шкали їх оцінювання).

Експертна комісія може зробити такі мотивовані висновки:

- можливість перезарахування дисципліни:

- необхідність додаткової атестації за окремими темами;

- неможливість перезарахування дисципліни.

Висновок експертної комісії оформлюється у вигляді протоколу, відмічається у заяві-направленні і набирає чинності після затвердження його деканом факультету. Остаточне рішення на підставі висновку експертної комісії приймає декан факультету.

Додаткова атестація за окремими темами дисципліни може проводитись за різними формами відповідно до виду семестрового контролю, а саме: співбесіди, письмової контрольної роботи або тестування з тем, які не вивчались або не в повному обсязі вивчалися студентом раніше тощо.

При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка навчальних досягнень студента. Якщо в академічній довідці студента, який перевівся (поновився на навчання), оцінки виставлені лише за вітчизняною шкалою оцінювання, то їх необхідно привести до чинних в університеті шкал оцінювання (вітчизняної та ЄКТС) згідно з «Положенням про контроль і оцінювання результатів навчання студентів». Аналогічно визначається оцінка за шкалою ЄКТС для дисципліни, з якої підсумковий семестровий контроль проводився у формі заліку з оцінкою «зараховано». Якщо з дисципліни, що перезараховується, студент отримав декілька оцінок, або враховується додаткова атестація з окремих тем, тоді загальна підсумкова оцінка з дисципліни виставляється як середньоарифметична.

Студент має право відмовитися від перезарахування дисципліни, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю або вивчати повторно.

5.20. Переведення на навчання студентів які навчаються на договірній основі (з оплатою за рахунок місцевих бюджетів, міністерств і відомств, юридичних та фізичних осіб), здійснюється з обов’язковим унесенням відповідних змін до умов договору (контракту).

У випадку, коли студент, що перебував на повторному навчанні або академічній відпустці, навчається на контрактній основі, після отримання допуску до навчання до діючого договору/контракту вносяться відповідні зміни (оформлюється додаткова угода про подовження терміну дії договору/контракту до дати закінчення навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем).

Якщо упродовж 10-ти днів після реєстрації наказу про поновлення на навчання (переведення, або допуск до навчання) за кошти юридичних та фізичних осіб не укладено відповідний договір (не внесені зміни до діючого договору/контракту), наказ скасовується.

5.21. Перелік документів, які необхідні для розгляду питань поновлень та переводів (документи подаються в деканат/директору коледжу):

5.21.1. Особи, які навчалися у Донецькому національному медичному університеті імені М.Горького, були відраховані та бажають поновитися на навчання, повинні подати такі документи:

​ заяву на ім'я ректора Донецького національного медичного університету імені М. Горького з проханням про поновлення та зазначенням року відрахування;

​ медичну довідку (форма 086-о);

​ документ про попередню освіту (атестат або диплом, результати ЗНО);

​ копію паспорта громадянина України або іншої країни.

5.21.2. Особи, які навчалися в інших вищих медичних навчальних закладах, були відраховані та бажають поновитися на навчання до Донецького національного медичного університету імені М.Горького, повинні подати такі документи:

​ заяву на ім'я ректора Донецького національного медичного університету імені М.Горького з проханням про зарахування на навчання;

​ академічну довідку (оригінал);

​ сертифікат про проходження ліцензійного іспиту "Крок" (оригінал);

​ документ про попередню освіту (атестат або диплом, результати ЗНО);

​ медичну довідку (форма 086-о);

​ копію паспорта громадянина України або іншої країни. 

5.21.3. Особи, які навчаються в інших вищих медичних навчальних закладах та бажають перевестися на навчання до Донецького національного медичного університету імені М.Горького, повинні подати такі документи:

​ заяву на ім'я ректора вищого медичного навчального закладу, в якому навчається студент, із зазначенням причини переводу та дозволом ректора на переведення, скріплену мокрою гербовою печаткою;

​ заяву на ім'я ректора Донецького національного медичного університету імені М.Горького з проханням про переведення;

​ довідка про посеместрове виконання навчального плану із завершених дисциплін та результати зарахування поточного та підсумкового модульного контролю незавершених дисциплін (завірена деканатом), або індивідуальний навчальний план студента (чи його завірена копія);

​ сертифікат про проходження ліцензійного іспиту "Крок" (копію, завірену у встановленому порядку);

​ документ про попередню освіту (атестат або диплом, результати ЗНО);

​ медичну довідку (форма 086-о);

​ копію паспорта громадянина України або іншої країни.

6. Переведення студентів з договірної на бюджетну форму навчання

6.1. Особи, які навчаються в університеті на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, можуть бути переведені на навчання на вакантні місця державного замовлення за умови згоди замовників.

6.2. Переводи здійснюються лише в період зимових або літних канікул.

6.3. Про наявність вакантних місць за державним замовленням декан факультету письмово інформує Першого проректора та доводить до відома студентів відповідних курсів та спеціальностей, сповіщає дату засідання конкурсної комісії (не раніше, ніж за місяць з дня оповіщення).

6.4. Функції конкурсної комісії виконує комісія з переводів і поновлень, призначена розпорядженням декана факультету (до складу комісії обов’язково входять представники органів студентського самоврядування).

6.5. При розгляді конкретних заяв враховується:

- успішність навчання;

- матеріальне забезпечення студента;

- пільги, якими студент користується згідно з чинним законодавством (сироти, інваліди, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС);

- участь у науково-дослідній роботі (участь у студентських наукових гуртках та організаціях) наявність винаходів та відкриттів, одержання патентів тощо);

- нагороди за участь у конференціях, семінарах, круглих столах;

- нагороди за участь у предметних студентських олімпіадах;

- наявність опублікованих статей, тез доповідей;

- нагороди за участь у конкурсах студентських наукових робіт;

- участь у діяльності органів студентського самоврядування;

- участь у спортивно-масовій роботі, гуртках художньої самодіяльності тощо;

- участь у громадській роботі кафедри, факультету, університету тощо.

Усі здобутки студента повинні бути підтверджені копіями відповідних документів, завіреними деканом факультету.

6.6. Студенти зобов’язані не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання комісії пред’явити в деканат всі документи, які можуть бути підставою для переводів.

6.7. Комісія з переводів і поновлень приймає рішення щодо переводу з контрактної форми навчання на бюджетну, рішення оформлюється протоколом.

6.8. Кандидатури студентів, які подали повний пакет документів, розглядаються комісією з обов’язковою присутністю претендентів. При однаковому рейтингу (сумі балів) перевага надається студентам -напівсиротам, дітям з багатодітних та соціально-незахищених сімей тощо. Рішення про рекомендацію студента щодо його переведення на вакантне бюджетне місце приймається відкритим голосуванням.

6.9. Витяг з протоколу разом із заявою студента з відповідними документами є обов'язковим додатком до наказу. Проект наказу на підставі зібраних документів готує декан факультету та подає ректору для прийняття рішення.

6.10. Для осіб, які навчаються у держаному вищому закладі освіти на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств чи відомств, переведення на навчання за рахунок бюджетних асигнувань здійснюється за тих же умов та обов’язкової згоди замовників, що фінансують підготовку.

Положення розглянуто та схвалено на засіданні Вченої ради ДНМУ ім. М.Горького, протокол № 1 від 12.01.2015 р.

ПОГОДЖЕНО:

 

Навчальний відділ І.П.Попадинець

Планово-фінансовий відділ Г.В.Міленко

Юридичний відділ А.Ю.Цариценко

Рада студентського самоврядування О.О.КузякінCopyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top