Навчальний час студента

                                                                                                     Додаток 4                                    

                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ»                            

                                   Ректор ДНМУ, чл.-кор. НАМНУ, професор   

                                                    _______________________Ю.В.Думанський

                                                    Наказ по ДНМУ від 14.01.2015 р.,  №_5/6-ст

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС СТУДЕНТА

 

Навчальний час визначається кількістю облікових одиниць часу, які відведені для виконання навчальних планів і програм підготовки на даному освітньо-кваліфікаційному рівні. Він включає:

- термін навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем,

- навчальний рік і навчальний курс,

- навчальний семестр,

- навчальний тиждень,

- навчальний день,

- навчальне заняття,

- самостійну роботу,

- екзаменаційну сесію,

- виробничу практику,

- канікули.

 Навчальний рік у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.

 Навчальний курс - завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю, екзаменаційних сесій та канікул.

Протягом одного навчального року студент навчається на відповідному навчальному курсі.

Тривалість його перебування на курсі включає – І (осінній) і ІІ (весняний) навчальні семестри, підсумковий контроль, виробничу практику (якщо це передбачено навчальним планом) та канікули.

Закінчення навчання студента на конкретному курсі (семестрі) оформлюється наказом ректора про переведення його на наступний курс (семестр) навчання (за умов повного виконання студентом навчальних планів і навчальних програм із дисциплін).

Навчальний семестр – це частина навчального року, яка закінчується підсумковим семестровим контролем. Його тривалість визначається навчальним планом і графіком навчального процесу.

Навчальний тиждень студента складається з 5 днів і включає не більше 30 аудиторних навчальних годин при ЄКТС.

Субота та неділя – вихідні дні.

 Навчальний день - складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 9 академічних годин.

Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком навчального процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів, погоджується і затверджується в порядку і в терміни, встановлені вищим навчальним закладом.

Навчальні заняття (аудиторні заняття) тривають 2 або 3 академічні години при стрічковій формі розкладу, 4-6 академічних годин, якщо форма розкладу є цикловою.

Самостійна позааудиторна робота становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Відпрацювання пропущених студентами занять та консультації проводяться згідно з «Положенням про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості».

 Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить, 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару (90 хвилин) академічних годин (надалі «пара»).

Виробнича практика для студентів 2-3 курсів, які навчаються за ЄКТС, проводиться як навчальні заняття упродовж відповідного навчального року; для всіх інших студентів – після закінчення екзаменаційної сесії відповідно до навчальних планів і графіків навчального процесу на базах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я і в санітарно-епідеміологічних станціях.

Канікули у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького надаються двічі на рік (зимові та літні), відповідно до затвердженого навчального плану і графіку навчального процесу.

Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше 8 тижнів. Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top