Права та обов'язки студентів

                                                                                                    Додаток 1                          

                                                                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»                     

                                       Ректор ДНМУ, чл.-кор. НАМНУ, професор     

                                                     _______________________Ю.В.Думанський

                                                     Наказ по ДНМУ від 14.01.2015 р., №_5/6-ст

 

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА

1.Студенти мають право на: 

1.1. Вибір форми навчання під час вступу до вищого навчального закладу.

1.2. Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту.

1.3. Трудову діяльність у позанавчальний час.

1.4. Додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

1.5. Безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу.

1.6. Безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами).

1.7. Користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами вищого навчального закладу у порядку, передбаченому статутом вищого навчального закладу.

1.8. Забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством.

1.9. Участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації.

1.10. Участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку.

1.11. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення.

1.12. Внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання.

1.13. Участь у громадських об’єднаннях.

1.14. Участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального закладу, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради вищого навчального закладу, органів студентського самоврядування.

1.15. Вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

1.16. Навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

1.17. Академічну мобільність, у тому числі міжнародну.

1.18. Отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством.

1.19. Зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на денній формі навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків.

1.20. Академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

1.21. Участь у формуванні індивідуального навчального плану.

1.22. Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо.

1.23. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.

1.24. Безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством.

1.25. Канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік.

1.26. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

1.27. Оскарження дій органів управління вищого навчального закладу та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

1.28. Спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури вищого навчального закладу відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

1.29. На отримання стипендій у встановленому законодавством порядку, якщо вони навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

1.30. На отримання інших стипендій, які призначені фізичними (юридичними) особами, якщо вони навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання.

1.31. Пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.Студенти забовзані:

2.1. Систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, професійною майстерністю.

2.2. Дотримуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку університету.

2.3. Дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм.

2.4. Випускники вищих закладів освіти, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

2.5. Виконувати в установлені терміни всі види робіт, передбачені навчальними планами та програмами з дисциплін згідно з графіком навчального процессу.

2.6. Відвідувати лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття.

2.7. Відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом (елективні курси).

2.8. Вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати заліки та іспити.

2.9. Зберігати власність університету – аудиторії, обладнання, меблі, підручники тощо.

2.10. Сприяти підвищенню авторитету університету.

За невиконання студентами навчальних планів і програм, порушення ними Статуту університету та Правил внутрішнього розпорядку ректор має право застосовувати заходи дисциплінарного стягнення або відрахувати студента з університету відповідно до чинних правових документів.

 Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top